Oferta

Oferta Profess Zarządzanie Nieruchomościami Bielsko-Biała. Podpisując odpowiednią umowę przejmujemy na siebie poniższy zakres czynności i obowiązków, które w toku indywidualnych ustaleń mogą zostać rozszerzone o kolejne zadania. Stawkę za zarządzanie/administrowanie ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się z obiektem.

Czynności związane z eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości:

 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Przeprowadzenie oraz nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów gospodarczych;
 • Kontrola i nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń oraz terenów służących do wspólnego użytku mieszkańców (wynikających z realizacji zawartych w tym zakresie umów);
 • Kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku (wynikających z realizacji zawartych w tym zakresie umów), a także nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Egzekwowanie poprawnego wykonywania usług i prac wykonywanych na terenie nieruchomości przez podmioty zewnętrzne;
 • Kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Kontrola i nadzór nad realizacją zawartych przez Wspólnotę umów o wykonywanie remontów części wspólnych, egzekwowanie poprawnego wykonywania usług oraz prac przez podmioty zewnętrzne (zgodnie z przyjętym planem zatwierdzonym uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej);
 • Przeprowadzanie procedur wyłaniania wykonawców nadzorowanych robót i usług;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, remonty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 • Przygotowywanie zestawień ofertowych zawierających minimum 3 oferty różnych dostawców/wykonawców;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, remonty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Dokonywanie rozliczeń i zapłat z konta Wspólnoty Mieszkaniowej za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a Właścicielami i użytkownikami nieruchomości;
 • Przeprowadzanie systematycznych wizytacji nieruchomości mających na celu weryfikację pracy dostawców usług dla nieruchomości;
 • Dokonywanie odczytów liczników, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów;

Czynności związane z bieżącą obsługą nieruchomości:

 • Dbanie o zadowolenie, komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców poprzez właściwe informowanie i bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów;
 • Nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon i założenie konta bankowego, przygotowanie do podpisu umowy na dostawę mediów oraz ubezpieczenie budynku;
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i Właścicieli lokali;
 • Nadzór oraz uiszczanie z konta Wspólnoty Mieszkaniowej podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających do zapłaty od nieruchomości wspólnych,a nie pokrywanych bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • Przeprowadzenie oraz monitorowanie procedur związanych z ubezpieczeniem przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości oraz wykonywanie czynności związanych ze zgłaszaniem szkód i ich likwidacją przez firmy ubezpieczeniowe;
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa obowiązkowego zebrania Właścicieli nieruchomości, wraz z przygotowaniem materiałów;
 • Udzielanie bieżących informacji administracyjnych Właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail, informację na tablicach informacyjnych;
 • Organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie nieruchomości.

Czynności ekonomiczno-finansowe:

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
 • Prowadzenie rozliczeń przez rachunki bankowe;
 • Przygotowywanie rocznych projektów planów gospodarczych;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń planów gospodarczych oraz sprawozdań finansowych;
 • Pobieranie i windykacja na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej;
 • Nadzór nad windykacją należności od Właścicieli lokali w nieruchomości oraz podejmowanie ewentualnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności;
 • Rozliczanie, oraz pobieranie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej należnych od właściciela lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, funduszu remontowego oraz kosztów zużytych mediów (dostawa do lokalu energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości stałych, itp.) – rozliczanie mediów w systemie miesięcznym lub rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 lub 12 miesięcy (w zależności od częstotliwości zaakceptowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie uchwały);
 • Podpisywanie oświadczeń bądź zaświadczeń Właścicielom lokali;
 • Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie planów remontów i planów zarządzania nieruchomością.